Česká škola lyžování

Plán výuky ČŠL

Plán výuky INTERSKI ČR

 

INTERSKI ČR a organice v něm sdružené vychází z komplexního pojetí výuky  "České školy lyžování" a v oblasti sjíždění a zatáčení potom ze Zásad IS CR 2014 

 

 

 

"ČESKÁ ŠKOLA LYŽOVÁNÍ" - SYSTÉM KOMPLEXNÍHO POJETÍ VÝUKY - ETAPA ZÁKLADNÍHO LYŽOVÁNÍ

 

 


SYSTÉM - vychází z komplexního pojetí lyžování, což znamená využívání dovedností z oblasti sjíždění a zatáčení, běhu a skoku na lyžích i ostatních forem z hlediska jejich vzájemné integrace a propojení v celém procesu vyučování jízdě na lyžích na úrovni etapy kladního lyžování.
CÍLEM - výuky je účelné a bezpečné osvojení lyžařských dovedností s důrazem na zdravotní aspekty a prožitek lyžaře.

 

"ČESKÁ ŠKOLA LYŽOVÁNÍ" - STRUKTURA VÝUKY TECHNIKY SJÍŽDĚNÍ A ZATÁČENÍ NA LYŽÍCH
ETAPA ZÁKLADNÍHO LYŽOVÁNÍ

 

etalon oblouků - viz zkouškové požadavky - byl na žádost APUL zrušen

 

Příloha č.1 - zásad


 

 

Základní "Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování" - Interski ČR 2014


1. Schéma výuky

vychází ze struktury a obsahu „České školy lyžování“ – minimální a doporučený obsah viz příloha č. 1 (výše), respektive užšího modelu "Česká cesta". Schéma výuky je rámcové a každé akreditované zařízení si je může graficky upravit či doplnit  podle svého zaměření.

2. Lyžařské kvalifikace

 • praktikant "sjíždění", "běhu"... - jsou specializované interní lyžařské "před" kvalifikace opravňijící k pomocné činnosti držitel kvalifakce Instruktor a vyšší, používané v jednotlivých oblastech jednotlivými sdruženími (SL ČR, školství, APUL, ČSLŠ apod.). Délka školení pro běh, sjíždění a zatáčení je v rozsahu min 20hodin (5 dnů) a byly doporučeny níže uvedené zkouškové požadavky. Toto školní neopravňuje k vydání Živnostenského listu.

 • instruktor sjíždění, běhu... pro tyto kvalifikace je doporučen minimální rozsah a obsah výuky na 50 hodin (lze započítávat školení „Praktikanta“) a jsou doporučeny minimální jednotné zkouškové požadavky. Minimální a doporučený rozsah a obsah výuky je uveden v části 3. Kvalifikace neopravňuje k vydání živnostenského listu.

 • instruktor lyžování... pro tuto kvalifikaci je stanoven rozsah a obsah výuky na 150 hodin (lze započítávat školení „Instruktora lyžování“) a jsou stanoveny minimální jednotné zkouškové požadavky. Minimální a doporučený rozsah zkoušek je uveden v části 3. Kvalifikace opravňuje k vydání živnostenského listu.

 • cvičitel lyžování  - pro tuto kvalifikaci je stanoven rozsah a obsah výuky na 250 hodin (lze započítávat školení „Instruktora lyžování“) a jsou stanoveny minimální jednotné zkouškové požadavky. Minimální a doporučený rozsah a obsah výuky je uveden v části 3. Kvalifikace  opravňuje k vydání živnostenského listu a váže se na mezinárodní organizaci IVSI

 • učitel lyžování – tato kvalifikace je určena pro absolventy specializačního studia lyžování na VŠ, členy lektorských sborů jednotlivých sdružení a akreditovaných zařízení. Vysoké školy tělovýchovného směru nebo s oborovým studiem tělesné výchovy udělují tuto kvalifikaci samostatně dle dané specializace (obdobně jako studium trenérů). Pro akreditovaná zařízení, pro členy lektorských sborů (cvičitelů lyžování s potřebnou 2letou  praxí) bude tato kvalifikace udělována při spolupráci s výše jmenovanými vysokými školami. Minimální a doporučený rozsah a obsah výuky je 450 hodin. Kvalifikace  opravňuje k vydání živnostenského listu a váže se na mezinárodní organizaci ISIA

3. Zkouškové požadavky

 • zkouška z teorie,
 • zkouška z praxe
 • zkouška z metodické praxe (od Instruktora výš..)               

 

PRAKTIKANT sjíždění

 • oblouk v pluhu
 • základní paralelní oblouk

PRAKTIKANT běhu

 • střídavý běh dvoudobý
 • soupažný běh jednodobý    

 

INSTRUKTOR sjíždění

 • oblouk v pluhu
 • oblouk z přívratu vyšší lyží ( s pícháním holí )
 • základní oblouk (snožný, paralelní nebo carvingový) 

INSTRUKTOR běhu

 • střídavý běh dvoudobý
 • soupažný běh jednodobý
 • oboustranné bruslení jednodobé
 • oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickým pohybem paží

INSTRUKTOR lyžování
sjezd

 • oblouk v pluhu
 • oblouk s přívratu vyšší lyží
 • střední snožný oblouk
 • střední paralelní (základní) oblouk
 • krátký snožný oblouk
 • oblouk s přibržděním
 • střední carvingový oblouk

běh na lyžích

 • střídavý běh dvoudobý
 • soupažný běh jednodobý
 • navazování jednotlivých způsobů klasické techniky běhu
 • oboustranné bruslení jednodobé
 • oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickým a asymetrickým pohybem paží

 

CVIČITEL lyžování
sjezd

 • oblouk v pluhu
 • oblouk s přívratu vyšší lyží
 • střední snožný oblouk
 • střední paralelní (základní) oblouk
 • krátký snožný oblouk
 • oblouk s přibržděním
 • oblouk s přeskokem
 • střední carvingový oblouk
 • regulace rychlosti přechodem mezi carvigovými a smykovými oblouky

běh na lyžích

 • střídavý běh dvoudobý
 • soupažný běh jednodobý
 • navazování jednotlivých způsobů klasické techniky běhu
 • oboustranné bruslení jednodobé
 • oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickým a asymetrickým pohybem paží
 • navazování jednotlivých způsobů běhu

 

 

Poznámka ke zkouškovým požadavkům:

 • Doporučujeme, aby součástí teoretických  zkoušek byl rozbor video ukázek
 • Nedílnou součástí praktických zkoušek je metodický výstup.

 

4. AZ jsou povinna dodržovat podmínky za kterých jim akreditace byla udělena, rozsah a obsah výuky, zkouškové požadavky a vést řádnou evidenci o průběhu vzdělávací akce, účasti a vydaných osvědčeních. 

 

5. Tyto Zásady stanovují doporučený minimální požadavky na rozsah, obsah a zkoušky. AZ mohou vyžadovat jiný rozsah a obsah výuky, avšak při plném uznávání a respektování vzdělání získané u jiného AZ. To však nevylučuje právo příslušného sdružení provést přezkoušení, případně doškolení uchazeče v nezbytném rozsahu.

 

6. Platnost Zásad je stanovena od 19.11.2013

 

Copyright ©2010 Drosera s.r.o.